Pretraga sajta

Svi članovi Instituta koji učestvuju u aktivnostima Instituta bilo kao aktivni sudionici, pratioci događanja, ili kao partneri Instituta trebalo bi da:

 • kroz kontinuirani profesionalni razvoj podižu svoje profesionalne standarde i nadležnosti
 • štite poverljivost i privatnost podataka svih članova Instituta do kojih su došli putem članstva u Institutu ili kroz učešće u aktivnostima Instituta i da ih ne koriste u neovlašćene svrhe
 • imati odnos prema etičkom kodeksu Instituta kao nečemu što doprinosi jačanju ličnog ugleda i razvoju profesije
 • obezbediti da članstvo u Institutu, radnim odborima i grupama Instituta, neće biti upotrebljeno za sticanje ličnih privilegija i koristi
 • da se uzdrže od javnog zastupanja ili delovanja u ime Instituta osim u slučajevima kada su za to ovlašćeni od strane nadležnih organa Instituta
 • članovi odbora Instituta, takođe, treba da poštuju i da se pridržavaju relevantnih odredaba koji se odnose pod „Interesi članova odbora koji su sadržani u opštim aktima i Statutu Instituta

Disciplinska procedura

Na osnovu opštih akata i Statuta Instituta, Predsednik Instituta i članovi Upravnog odbora su ovlašćeni da zakažu disciplinsku komisiju nakon primanja žalbe ili prijave o članu Instituta da je:

 • osuđen za kršenje bilo kojeg privrednog zakona, zakona o radu ili zakona koji su od značaja za menadžment ljudskih resursa u Srbiji
 • da je bio nemaran u obavljanju svoje profesije
 • da je bio okrivljen za zloupotrebu svoje profesije
 • da je voljno odbio ili zanemario da odgovorno postupa po pravilima kodeksa Instituta, po zakonima Republike Srbije koji su od ključnog značaja za menadžment ljudskih resursa, ili da su se ponašali i radili suprotno pravilima datih od Izvršnog odbora Instituta
 • da je počinio bilo kakav akt, radnju ili čin koji bi narušio ugled i ime Instituta

Nakon izveštaja Disciplinske komisije, Upravni odbor može preduzeti određene disciplinske mere koje mogu podrazumevati i isključenje iz članstva Instituta.

Društvena odgovornost za razvijanje etičkih standarda

U slučaju saznanja o korupciji, prevari ili zloupotrebi bilo koje vrste, bez obzira da li je u pitanju pojedinac ili organizacija, članovi Instituta se savetuju da se obrate nadležnim organima Republike Srbije kao što su Agencija za zaštitu od korupcije, ili Zaštitniku građana.

Ciljevi etičkog koda Instituta

Institut se zalaže za održavanje, razvijanje i unapređivanje kvaliteta, etike i prakse kod profesionalnih standarda u menadžmentu ljudskih resursa i povećanje uticaja profesionalaca iz MLjR za nagrađivanje pojedinaca i organizacija iz Republike Srbije koji su doprineli razvoju ovih oblasti poslovanja.

Ophođenje članova Instituta i profesije u MLjR je potpuno određeno misijom Instituta. Etički kodeks Instituta je donet iz sledećih razloga:

 • da pružajući opšte smernice ka željenom nivou standarda doprinese profesiji i zajednici u celini
 • da ojača svest stručnjaka iz MLjR o standardu njihovog rada u svojoj profesiji
 • da ojača kredibilitet i pouzdanost članova Instituta i profesije MLjR
 • da kontinuirano održi visok standard u okviru profesije i promoviše dobro profesionalno ophođenje
 • da unapredi etičke vrednosti koje nisu regulisane zakonom

Suština etičkog kodeksa

1. Profesionalni standardi i nadležnosti

Od članova Instituta se očekuje da učestvuju u unapređenju standarda rada i nadležnosti u profesiji. Povodom toga oni bi trebalo da:

 • Dobro razumeju delatnost svoje organizacije i oblast industrije u kojoj ona deluje
 • Održavaju kontinuirane napore za sticanje viših nivoa nadležnosti i znanja iz zakonske regulative od značaja za MLjR
 • Da budu usklađeni sa poslednjim trendovima i praksom radi pružanja strateških smernica za unapređivanje mogućnosti razvoja organizacije i zaposlenih
 • Demonstriraju privrženost promovisanju etičkog nivoa svesti među kolegama u profesiji

2. Profesionalno ophođenje i etika

Svaki član Instituta treba da se ophodi kao ličnost od integriteta. Lični kredibilitet se zasniva na sledećim faktorima:

 • Nadležnostima
 • Integritetu
 • Časti
 • Pouzdanosti
 • Objektivnosti
 • Pravičnosti
 • Poštenju
 • Doslednosti (prema svim zaposlenima u okviru organizacionih standarda)

Odgovornost i odnos prema poslodavcu

Da bi se omogućilo i pomoglo uspostavljanju profesionalnih pozicija u MLjR sa organizacijama, članovi Instituta treba da:

 • Poštuju etiku svoje organizacije i da unapređuju vrednosti i standarde organizacije kao i da prate primenu standarda u organizaciji
 • Deluju kao poslovni partner sa višim rukovodiocima na dodavanju vrednosti ka postizanju organizacionih ciljeva
 • Deluju kao interni konsultanti pri rešavanju pitanja koja su povezana sa MLjR i savetuju organizaciju o usklađenosti zakonskih akata i društvene odgovornosti
 • Da zaštite poverljivost i integritet podataka organizacije
 • Da se uzdrže od upotrebe podataka u ličnoj promociji i sticanju koristi
 • Da se uzdrže od rada na više radnih mesta bilo da je to skraćeno radno vreme, dodatna angažovanost, ili samozaposlenost osim ako su za to ovlašćeni od strane organizacije
 • Da izbegavaju sukob interesa, organizacionih i ličnih, a gde je taj sukob neizbežan dostaviti organizaciji izveštaj koji će na pravičan način opisati razlog, obim i organizacionu prirodu takvog sukoba
 • Da obezbedi pravilno korišćenje sredstava organizacije
 • Štite i promovišu imidž i vrednosti organizacije tokom prezentacije na javnim mestima, skupovima i aktivnostima

Odgovornost i odnos prema zaposlenima

Da bi se omogućilo i pomoglo uspostavljanju profesionalnih pozicija u MLjR sa zaposlenima, članovi Instituta treba da:

 • Zaštite poverljivost i integritet podataka zaposlenih i da se neovlašćenim licima onemogući pristup
 • Deluju kao konsultanti na internim pitanjima iz MLjR i da pruže iskren i pravičan savet
 • Da pospešuju bolje razumevanje između zaposlenih i organizacije kroz uspostavljanje efektivnih kanala komunikacije
 • Povećaju svest kod zaposlenih o značaju programa praćenja karijere i ličnog razvoja
 • Da uspostave pouzdan i pravičan sistem u upravljanju procesima u MLjR

Odgovornost prema klijentima kao eksterni konsultant

Prilikom pružanja konsultantskih usluga klijentima Instituta, članovi treba da pruže sve neophodne informacije u cilju da olakšaju klijentima da pravilno razumeju donete odluke. Članovi treba da u odnosima sa svojim klijentima pruže odgovarajuće vrednosti svojih usluga koje su u skladu sa međunarodnim standardima.

Odnos sa sindikatima

Kod organizacija kod kojih postoji sindikalna organizovanost zaposlenih, članovi koji predstavljaju organizaciju treba da:

 • Promovišu organizacionu politiku, ciljeve i radne vrednosti prilikom učestvovanja u razgovoru sa predstavnicima sindikata, i da omoguće bolje razumevanje politike i da razumeju njihove potrebe za unapređenje organizacione politike
 • Da sarađuju u radu sa sindikatima u implementaciji organizacione politike
 • Da uspostave efektivne kanale komunikacije sa predstavnicima sindikata
 • Da imaju jednak pristup prema radnicima bez obzira da li su ili nisu članovi sindikata