Претрага сајта

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца је исправа издата од стране Коморе менаџера људских ресурса Србије и представља потврду да је ималац лиценце стручно оспособљено лице за обављање послова из области менаџмента људским ресурсима под критеријумима за коју је лиценца издата. За сваког носиоца лиценце Институт за менаџмент људских ресурса као стручно тело Коморе менаџера људских ресурса Србије, гарантује да је ималац лиценце стручно оспособљен за обављање послова из области коју покрива дата лиценца.

Право на добијање лиценце има свака особа која испуњава следеће услове:

  • да испуњава услове у погледу образовања и искуства из менаџмента људских ресурса прописаних за наведену лиценцу;
  • да је члан Коморе менаџера људских ресурса Србије;
  • да је уписан у именик коморе (за обнову лиценце);
  • да није правноснажном судском одлуком осуђена на казну затвора због дела које га чини недостојним за обављање делатности менаџера људских ресурса, односно да је правноснажном судском одлуком осуђивана за дело злостављања на раду, односно да му правноснажном судском одлуком изречена казна због непридржавања мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара. злостављања на раду.

Лиценца се издаје се на период од 4 године.

Уз издату лиценцу, комора обезбеђује потврду са бројем и врстом лиценце то јест област рада коју покрива лиценца са сувим жигом издаваоца лиценце.

Лиценца се издаје на основу Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Особа, ималац лиценце подноси Комори и/или надлежној канцеларији захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Ималац лиценце који не испуњава услове за обнављање лиценце прописане Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Особа, ималац лиценце уз захтев за обнављање лиценце, подноси и доказ о спроведеној континуираној едукацији у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце Коморе менаџера људских ресурса Србије, односно доказ о положеном лиценцном испиту.

Обнављање лиценце врши се сваких четири године.

ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора може привремено да одузме лиценцу особи-носиоцу под условима који су прописани Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

  • Особа-носиоц лиценце, која не добије, односно не обнови лиценцу, под условима прописаним Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије, брише се из Именика Коморе и више не може да буде под подршком Коморе и њених чланова у свом даљем раду.
  • Особа-носиоц лиценце, коме је Комора или надлежна канцеларија одузела лиценцу под условима прописаним правилником, дужна је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави Комори или надлежној канцеларији раније издату лиценцу.
  • О необновљеној, односно одузетој лиценци, Комора одмах, а најкасније у року од 24 сата, брише из Именика Коморе податке о особи као носиоцу лиценце.
  • Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, под условима прописним правилником, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце.
  • О издатој, обновљеној или одузетој лиценци Решење доноси директор Коморе.